Hoş geldiňiz

Kola Çynar

Hoş geldiňiz

Goşa Çynar

Hoş geldiňiz

7 Çynar pyrtykal

Biz barada

Biz köp reýtingleri, bahalary, seslenmeleri we düşündirişleri öwrenýäris.

Synag we ýalňyşlyk arkaly iň oňat içgini ýokary hilli tagam. bilen öndürmek üçin ýeterlik tejribe we bilim topladyk. Diýmek, satyn almak üçin bize geleniňizde, haýsydyr bir önümimizi satyn alsaňyz, ynamyňyz bolsun - bu gowy saýlaw! Nesip bolsa, okamagy, diňlemegi we öndürmegi bes etmeris, gelejekde siziň ünsüňizi çekjek mynasyp täze önümleri öndüreris.

1) 07.13.2009-dan bäri ýurdumyzyň bazarynda. 2016-njy ýyldan bäri önümiziň tanalyp başlan wagty.

2) Näme üçin ady "Goşa Çynar"? Aşgabadyň şäheriniň çäginde ýerleşýän Gypjak obasynda 300 ýyl taryhy bolan ata-babalarymyzyň eken goşa çynar agajyna bagyşlanyp goýlan, şol agaç ýaly berk kökli we uzak ömürli kärhanamyzyň bolmagy pikiri bilen. Çynar henizem şol ýerde ösýär (wideo serediň).

3) Işjeň müşderilerimiziň dükanlarynda biziň sowadyjylarymyz bilen üpjün edilen.

4) Sargyt edip ýetişseňiz, islendik ýere eltip bermek hyzmaty biz bilen. Mugt.

5) Haýyşlary dykgatly diňläris we kömek etmäge synanyşarys.

6) Sypaýy we dostlukly işgärlerimiz, şeýle hem satuw menejerlerimiz.

7) Biziň bilen habarlaşmak aňsat. Jaň edip görüň (aragatnaşyk üçin tel.) Biziň önümizden hoşal bolansyňyz diýip umyt edýäris. Miişderimiz bolandygyňyz üçin minnetdar we bu kararyňyz üçin sag bolsun aýdýarys. Bizden diňe gowy önümleri satyn almagyňyzy dowam etdirmek üçin elimizden gelenini ederis. Ýene bir gezek sag boluň!

Iň gowy önümler

Meşhur içkilerimiz

7 Cynar Apelsin 0,5L
“7-Çynar” klassyky pyrtykal tagamly alkogolsyz gazlandyrylan içgi.
Doly maglumat
7 Cynar Apelsin 250ml
“7-Çynar” klassyky pyrtykal tagamly alkogolsyz gazlandyrylan içgi.
Doly maglumat
7 Cynar Limon 0,5L
“7-Çynar” klassyk limon tagamly alkogolsyz gazlandyrylan içgi.
Doly maglumat
Gazlandyrylan Agyz Suwy 0,5L
Güýçli alkogolsyz gazlandyrylan agyz suwy.
Doly maglumat
Gosa Cynar Kola 0,5 L
“GOŞA ÇYNAR” kola tagamly alkogolsyz gazlandyrylan içgi.
Doly maglumat
Gosa Cynar Witamin 250ml.
"Goşa Çynar" zirk tagamly witaminleşdirilen alkogolsyz gazlandyrylan içgi (I görnüş).
Doly maglumat
Kola Cynar 250ml.
“KOLA ÇYNAR” klassyky alkogolsyz gazlandyrylan içgi II-görnüş.
Doly maglumat
26+
Önüm
Her biri lezzetli
140+
Işgär
Ýadawsyz zähmet
14+
Tejribe
Siziň bilen birlikde
Täzeliklerden birinji habardar boluň

Soňky täzelikler