Biz barada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab atque blanditiis doloremque eius explicabo facere, facilis nobis obcaecati odio omnis praesentium quas quo similique sit ullam unde veritatis, voluptas voluptate!
Biz barada

Biz köp reýtingleri, bahalary, seslenmeleri we düşündirişleri öwrenýäris.

Synag we ýalňyşlyk arkaly iň oňat içgini ýokary hilli tagam. bilen öndürmek üçin ýeterlik tejribe we bilim topladyk. Diýmek, satyn almak üçin bize geleniňizde, haýsydyr bir önümimizi satyn alsaňyz, ynamyňyz bolsun - bu gowy saýlaw! Nesip bolsa, okamagy, diňlemegi we öndürmegi bes etmeris, gelejekde siziň ünsüňizi çekjek mynasyp täze önümleri öndüreris.

1) 07.13.2009-dan bäri ýurdumyzyň bazarynda. 2016-njy ýyldan bäri önümiziň tanalyp başlan wagty.

2) Näme üçin ady "Goşa Çynar"? Aşgabadyň şäheriniň çäginde ýerleşýän Gypjak obasynda 300 ýyl taryhy bolan ata-babalarymyzyň eken goşa çynar agajyna bagyşlanyp goýlan, şol agaç ýaly berk kökli we uzak ömürli kärhanamyzyň bolmagy pikiri bilen. Çynar henizem şol ýerde ösýär (wideo serediň).

3) Işjeň müşderilerimiziň dükanlarynda biziň sowadyjylarymyz bilen üpjün edilen.

4) Sargyt edip ýetişseňiz, islendik ýere eltip bermek hyzmaty biz bilen. Mugt.

5) Haýyşlary dykgatly diňläris we kömek etmäge synanyşarys.

6) Sypaýy we dostlukly işgärlerimiz, şeýle hem satuw menejerlerimiz.

7) Biziň bilen habarlaşmak aňsat. Jaň edip görüň (aragatnaşyk üçin tel.) Biziň önümizden hoşal bolansyňyz diýip umyt edýäris. Miişderimiz bolandygyňyz üçin minnetdar we bu kararyňyz üçin sag bolsun aýdýarys. Bizden diňe gowy önümleri satyn almagyňyzy dowam etdirmek üçin elimizden gelenini ederis. Ýene bir gezek sag boluň!

Önümçilik

“Goşa çynar” pudagyň iň döwrebap kärhanalaryndan biridir.

“Goşa çynar” pudagyň iň döwrebap kärhanalaryndan biridir. Önümçilik bazamyz, ähli halkara tehnologiki ülňülere, hil ülňülerine, şol sanda önümleriniň öndürilişine iň berk gözegçilik we daşky gurşawyň talaplaryna laýyk gelýär. Önümleriň (alkogolsyz içgiler) önümçiliginiň esasy tapgyrlary: • Suwy taýýarlamak • Şeker şerbetini taýýarlamak • Içgileri taýýarlamak (garyşdyrmak) • Çüýşelere guýmak • Gaplama Önümçiligiň her bir ädimi aýratyn tehnologiki prosesden durýar. Hil kärhanamyzyň esasy gymmatydyr. Biziň ýörelgämiz hemme zatda hili eýermek: • çig maly dykgatly. Saýlamak • hemişe hiline gözegçilik etmek • içginiň tagamyna täsir edýän ähli faktorlara ekspert baha bermek we ünsli garamak Bu, kärhanamyzyň ähli işgärleriniň gündelik edýän tagallalarynyň, özümiz üçin kesgitlän ýokary standartlarymyzyň we her bir işe jogapkärli garaýşymyzyň netijesidir.

Hyzmatdaşlyk

Özara peýdaly hyzmatdaşlyk islenýän netijäni gazanmagyň açarydyr.

Hyzmatdaşlygyň esasy: • ynamdyr. • birek-birege hormat goýmak: birek-biregiň güýçli taraplaryna düşünmek güýçli hyzmatdaşlygyň ösmegine goşant goşýar. • umumy bähbitleri we iki taraplaýyn peýdasy. Kömek etmek bilen dünýäni gowulaşdyrýarys! Suw durmuş üçin zerurdyr. Suw - bu durmuş, goldaw we idegdir. Adamlaryň birek-birege kömek etmelidigine ynanýarys. • Önümlerimizde şekeriň ulanylyşyny azaltmak barada alada edip, işimizi ösdürýäris. • Suw tygşytlamak, iň gerekli ýerlerde suw howpsuzlygyny gowulandyrmak • Gaplary 100% galyndysyz, dünýäniň tebigatyny hapalaman gaýtadan işläp ulanmaga mümkinçilik döretmek

2020-nji ýyl

Kompaniýamyz barada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab atque blanditiis doloremque eius explicabo facere, facilis nobis obcaecati odio omnis praesentium quas quo similique sit ullam unde veritatis, voluptas voluptate!

26+
Önüm
Her biri lezzetli
140+
Işgär
Ýadawsyz zähmet
14+
Tejribe
Siziň bilen birlikde