Welcome

Kola chynar

Welcome

Gosha chynar

Welcome

7 Chynar orange

Biz barada

Biz köp reýtingleri, bahalary, seslenmeleri we düşündirişleri öwrenýäris.

Synag we ýalňyşlyk arkaly iň oňat içgini ýokary hilli tagam. bilen öndürmek üçin ýeterlik tejribe we bilim topladyk. Diýmek, satyn almak üçin bize geleniňizde, haýsydyr bir önümimizi satyn alsaňyz, ynamyňyz bolsun - bu gowy saýlaw! Nesip bolsa, okamagy, diňlemegi we öndürmegi bes etmeris, gelejekde siziň ünsüňizi çekjek mynasyp täze önümleri öndüreris.

1) 07.13.2009-dan bäri ýurdumyzyň bazarynda. 2016-njy ýyldan bäri önümiziň tanalyp başlan wagty.

2) Näme üçin ady "Goşa Çynar"? Aşgabadyň şäheriniň çäginde ýerleşýän Gypjak obasynda 300 ýyl taryhy bolan ata-babalarymyzyň eken goşa çynar agajyna bagyşlanyp goýlan, şol agaç ýaly berk kökli we uzak ömürli kärhanamyzyň bolmagy pikiri bilen. Çynar henizem şol ýerde ösýär (wideo serediň).

3) Işjeň müşderilerimiziň dükanlarynda biziň sowadyjylarymyz bilen üpjün edilen.

4) Sargyt edip ýetişseňiz, islendik ýere eltip bermek hyzmaty biz bilen. Mugt.

5) Haýyşlary dykgatly diňläris we kömek etmäge synanyşarys.

6) Sypaýy we dostlukly işgärlerimiz, şeýle hem satuw menejerlerimiz.

7) Biziň bilen habarlaşmak aňsat. Jaň edip görüň (aragatnaşyk üçin tel.) Biziň önümizden hoşal bolansyňyz diýip umyt edýäris. Miişderimiz bolandygyňyz üçin minnetdar we bu kararyňyz üçin sag bolsun aýdýarys. Bizden diňe gowy önümleri satyn almagyňyzy dowam etdirmek üçin elimizden gelenini ederis. Ýene bir gezek sag boluň!

Choose best products

Popular products

7 Chynar Orange 0,5L
“7-Çynar” classic orange-flavored soft carbonated drink.
Details
7 Chynar Orange 250ml
“7-Çynar” classic orange-flavored soft carbonated drink.
Details
7 Chynar Lemon 0,5L
Soft carbonated drink “Tarragon” taste.
Details
Carbonated drinking water 0,5L
Non-alcoholic carbonated drink.
Details
Gosa Chynar Kola 0,5 L
“GOŞA ÇYNAR” kola taste soft carbonated drink.
Details
Gosha Chynar Vitamin 250ml.
"Goşa Çynar" barberry taste vitaminized soft carbonated drink (I type).
Details
Kola chynar 250ml.
“KOLA ÇYNAR” classic carbonated drink with tipe-II.
Details
26+
Product
Each one is delicious
140+
Employee
Tireless work
14+
Experience
Along with you
Get latest update

Latest news