Добро пожаловать

Кола чинар

Добро пожаловать

Гоша чинар

Добро пожаловать

7 Чинар апельсин

Biz barada

Biz köp reýtingleri, bahalary, seslenmeleri we düşündirişleri öwrenýäris.

Synag we ýalňyşlyk arkaly iň oňat içgini ýokary hilli tagam. bilen öndürmek üçin ýeterlik tejribe we bilim topladyk. Diýmek, satyn almak üçin bize geleniňizde, haýsydyr bir önümimizi satyn alsaňyz, ynamyňyz bolsun - bu gowy saýlaw! Nesip bolsa, okamagy, diňlemegi we öndürmegi bes etmeris, gelejekde siziň ünsüňizi çekjek mynasyp täze önümleri öndüreris.

1) 07.13.2009-dan bäri ýurdumyzyň bazarynda. 2016-njy ýyldan bäri önümiziň tanalyp başlan wagty.

2) Näme üçin ady "Goşa Çynar"? Aşgabadyň şäheriniň çäginde ýerleşýän Gypjak obasynda 300 ýyl taryhy bolan ata-babalarymyzyň eken goşa çynar agajyna bagyşlanyp goýlan, şol agaç ýaly berk kökli we uzak ömürli kärhanamyzyň bolmagy pikiri bilen. Çynar henizem şol ýerde ösýär (wideo serediň).

3) Işjeň müşderilerimiziň dükanlarynda biziň sowadyjylarymyz bilen üpjün edilen.

4) Sargyt edip ýetişseňiz, islendik ýere eltip bermek hyzmaty biz bilen. Mugt.

5) Haýyşlary dykgatly diňläris we kömek etmäge synanyşarys.

6) Sypaýy we dostlukly işgärlerimiz, şeýle hem satuw menejerlerimiz.

7) Biziň bilen habarlaşmak aňsat. Jaň edip görüň (aragatnaşyk üçin tel.) Biziň önümizden hoşal bolansyňyz diýip umyt edýäris. Miişderimiz bolandygyňyz üçin minnetdar we bu kararyňyz üçin sag bolsun aýdýarys. Bizden diňe gowy önümleri satyn almagyňyzy dowam etdirmek üçin elimizden gelenini ederis. Ýene bir gezek sag boluň!

Выбирайте лучшие продукты

Популярные продукты

7 Чинар Апельсин 0,5Л
“7-Çynar” классический безалкогольный газированный напиток совкусом апельсина.
Подробности
7 Чинар Апельсин 250мл
“7-Çynar” классический безалкогольный газированный напиток совкусом апельсина.
Подробности
7 Чинар Лимон 0,5Л
«7-Çynar» классический газированный напиток со вкусом лимона.
Подробности
Газированная питьевая вода 0,5L
Безалкогольный газированный напиток.
Подробности
Гоша Чинар Кола 0,5 Л
“GOŞA ÇYNAR” безалкогольный газированный напиток со вкусом колы.
Подробности
Гоша Чинар Витамин 250ml.
"Goşa Çynar" витаминизированный безалкогольный газированный напиток со вкусом “Барбарис” (I вид).
Подробности
Кола чинар 250ml.
“KOLA ÇYNAR” классический безалкогольный газированный напиток тип-II.
Подробности
26+
Продукт
Каждый вкусный
140+
Сотрудник
Неутомимая работа
14+
Опыт
Вместе с тобой
Получить последнее обновление

Последние новости